MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

preventivní stomatologie

Preventivní péče je základní a nejdůležitější obor nejen ve stomatologii, ale v obecném lékařství vůbec. Má za úkol předcházet onemocněním (primární prevence), včas diagnostikovat onemocnění počínající a včasným léčením předejít jeho zhoršení (sekundární prevence) a předejít celkovým komplikacím z onemocnění vyplývajícím (terciární prevence). Tvrdé zubní tkáně jsou schopné regenerace jen ve velmi omezené míře. Stejně tak i postižení parodontálních tkání se v naprosté většině případů nevyhojí ad integrum (do výchozího stavu), ale určitý úbytek tkání přetrvává. Pravidelná preventivní péče ušetří nejen zbytečné ztráty těchto tkání, ale i čas a peníze pacienta.

V rámci preventivní stomatologie nabízíme:


dentální hygiena

Dentální hygiena se u nás jako samostatný obor více prosazuje až v posledních letech. Ve vyspělejších zemích je ale spolupráce s dentální hygienistkou již delší dobu běžnou praxí. Dentální hygiena je důležitou součástí preventivní stomatologie. Má za úkol motivovat pacienta k udržování dokonalé ústní hygieny, pomoci mu zvládnout optimální techniku čištění zubů a mezizubních prostor s ohledem na konkrétní potřeby chrupu každého pacienta, monitorovat stav parodontálních tkání, případně včas zachytit jejich onemocnění a využitím některých léčebně-preventivních postupů pomoci pacientovi udržet orální zdraví.


preventivní prohlídky

Preventivními prohlídkami rozumíme pravidelné návštěvy lékaře (v tomto případě stomatologa), které mají za úkol odhalit eventuální rozvíjející se patologické stavy v jejich počáteční fázi, a tím předejít větším škodám, které by vznikly progresí neléčeného onemocnění. Optimální interval preventivních prohlídek ve stomatologii se obecně uvádí půl roku, s tím, že u některých rizikových pacientů jej lze podle potřeby zkrátit.

Při preventivních prohlídkách se soustředíme nejen na vyhledávání počínajících, případně již nějakou dobu probíhajících patologických stavů (zubních kazů, váčků, zánětů, parodontálních chobotů, apod.), ale i tzv. prepatologických jevů (stavů, které samy o sobě ještě přímo patologické nejsou, ale které svou existencí podmiňují rozvoj patologického stavu). K takovým prepatologiím patří například příliš mělké dolní vestibulum (ústní předsíň), krátké retní uzdičky či jiné slizniční řasy, které svým tahem za krčkové partie dásně přilehlých zubů způsobují předčasné obnažování zubních krčků.

V rámci vstupní prohlídky navíc zhotovujeme tzv. rentgenový status (soubor rentgenových snímků celého chrupu). Ten poskytne lékaři informace o stavu zubních kořenů a čelistních kostí i o případných skrytých patologických procesech jako jsou periapikální nálezy, cysty, skryté kazy apod. Na základě důkladné preventivní prohlídky a zhodnocení rentgenových snímků je následně stanoven léčebný plán.

snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu snímek z rentgenového statusu

preventivní rentgenové snímky

Preventivní rentgenové snímky neboli bite-wings zhotovujeme běžně při preventivních prohlídkách, v případě potřeby i častěji. Tato speciální projekce zachycuje mezizubní prostory laterálních (postranních) úseků chrupu, tedy partie skryté vyšetření pouhým okem či zubním pátradlem (sondou). Bez těchto snímků ani zkušený stomatolog není schopen odhalit počínající kaz mezi postranními zuby (stoličky, třenové zuby). Právě včasné odhalení kazu velmi výrazně ovlivňuje další vyhlídky zubu. Platí totiž nejen poměrně logické "čím menší kaz, tím menší ztráta zubu i výplň", ale některé počínající léze lze dokonce vyléčit i bez vrtání. Pokud se podaří zachytit kaz ještě ve fázi počínající demineralizace ("odvápnění") povrchových vrstev zubní skloviny, je možné při dobré domácí spolupráci pacienta kazivý proces zastavit úpravou zubní hygieny spojenou s aplikací fluoridových preparátů.

Naše ordinace je vybavena rentgenovým přístrojem s digitálním zobrazovacím systémem - radioviziografií. Rentgenové snímky se nepořizují na klasickou filmovou fólii, ale pomocí speciálního senzoru je zachycené rentgenové záření převáděno do digitální podoby a během několika sekund zobrazováno na monitoru počítače. Protože citlivost senzoru vůči rentgenovému záření je výrazně vyšší než je tomu u klasických filmů, umožňuje tento systém redukovat dávku záření, kterému je pacient vystavován, až na desetinu ve srovnání se snímkováním klasickou metodou. Kromě výrazně větší šetrnosti vůči pacientovi má radioviziografie řadu dalších výhod. Snímky v digitální podobě zůstávají nezměněny ve své kvalitě a jsou stejně dobře použitelné v okamžiku zhotovení i po libovolně dlouhé době. Není problém zhotovit jejich kopii a jsou snadno přenositelné.


fluoridace zubů

Protektivní (ochranné) účinky fluoru na zubní sklovinu jsou již léta prokázány. Ze studií vyplývá, že jeho ochranné působení má převážně lokální charakter. To znamená, že cílem fluoridové prevence není doporučovat pacientovi příjem určitých dávek fluoru v potravě v očekávání, že bude zabudován do struktury zubní skloviny, a tím ji posílí. Z hlediska kvality skloviny je daleko důležitější její častý a pravidelný přímý kontakt s fluoridovými ionty. Ten lze zabezpečit několika různými způsoby: fluoridací pitné vody, zubních past, soli, atd. Vzhledem k tomu, že plošná fluoridace pitné vody byla v naší republice v 90. letech ukončena, hraje dnes hlavní roli v domácí prevenci použití zubních past s přídavkem fluoru.

Podpůrným momentem v prevenci kazu může být také profesionální fluoridace zubů prováděná ve stomatologické ordinaci. Klíčová je zejména u dětí, protože nevyzrálá dětská zubní sklovina je ke vzniku kazu výrazně náchylnější než sklovina dospělých. Navíc úroveň zubní hygieny je u dětí často limitována jejich motorickými schopnostmi i malou motivací, což spolu s nezralostí skloviny řadí dětské pacienty do rizikové skupiny. Dospělým doporučujeme profesionální fluoridaci zejména v případech, kdy je u nich z různých důvodů zvýšeno riziko vzniku zubního kazu:

Dále provádíme fluoridaci v souvislosti s výkony, které mohou zubní sklovinu částečně oslabovat - např. při úpravě artikulace (odstranění překážek ve skusu pomocí povrchového zábrusu) či po profesionálním bělení zubů. Profesionální fluoridaci předchází dokonalé vyčištění chrupu zvláštním kartáčkem, které zvýší její efektivitu. K fluoridaci u dospělých obvykle používáme speciální laky, které na povrchu skloviny zaschnou a v podobě tenkého filmu zde vydrží působit několik hodin. Celý výkon je bezbolestný, běžně je prováděn bez použití anestezie .